Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“) a predávajúcim – občianskym združením Ars Musica,so sídlom: Klenová 9, 831 01  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42361729, (ďalej len „Predávajúci“) v oblasti predaja tovaru, najmä kníh, notových publikácií, kompaktných diskov (CD) a digitálnych videodiskov (DVD) (ďalej len „tovar“).

Orgán dozoru vykonáva: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

1.2. Predávajúci prevádzkuje na internetovej stránke www.obchod.arsmusica.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka svoj tovar neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.

 

1.3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

 

1.4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

1.5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

1.6. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

 

1.7. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky  zákonník a ďalej zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

 

1.8. Podnikateľom sa rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

1.9. Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.


1.10. Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovej stránke e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.


1.11. K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi Kupujúcim a Predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.


1.12. Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.


1.13. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.


1.14. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na telefónnom čísle +421 903 282061 alebo emaile obchod@arsmusica.sk


1.15. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.


1.16. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.


1.17. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.


1.18. Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.


1.19. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.


1.20. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu www.obchod.arsmusica.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


1.21. Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim – použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) – znáša kupujúci a závisí na ním používaných prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.


2. Cenové podmienky

2.1. Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.


2.2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

 

2.3. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu vykonania objednávky Kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.


2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.obchod.arsmusica.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na uvedenej internetovej stránke www.obchod.arsmusica.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

 

2.5. V prípade, ak sa na internetovej stránke www.obchod.arsmusica.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť dodať tovar za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

2.6. Popri kúpnej cene nesie Kupujúci prípadne ešte náklady na:

a) dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope, 

b) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisia od poskytovateľa týchto služieb Kupujúcemu.


3. Platobné podmienky

3.1. Kupujúci si môže pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.


3.2. Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

a) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca);

b) bankovým prevodom na účet uvedený v zálohovej faktúre;

c) hotovosťou pri osobnom odbere na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

3.3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

 

3.4. Potvrdením objednávky Kupujúci súhlasí s povinnosťou platby.

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Tovar bude Predávajúcim Kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

 

4.2. Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

a) zasielanie poštovou službou – cena prepravy je zobrazená pri zadávaní objednávky v e-shope;

b) prevzatie pri osobnom odbere, pričom miestom odberu je sídlo Predávajúceho: Ars Musica, Klenová 9, Bratislava.

 

4.3. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

4.4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

4.5. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (napr. kompletnosť zásielky, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s  výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu obchod@rsmusica.sk s predmetom správy REKLAMÁCIA.


4.6. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


4.7. Tovar bude dodaný v termíne závislom na Kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky Kupujúceho a v príslušnom  dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu.


4.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


4.9. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.


4.10. Dodanie tovaru na územie iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.


5. Neprevzaté zásielky

5.1. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.obchod.arsmusica.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu. že Kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť spolu všetky expedičné náklady v plnej výške, t. j. poštovné a balné, poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchdodu www.arsmusica.sk, a to do troch prac. dní na č. ú. IBAN: SK13 8330 0000 0027 0062 0218 (Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky).

 

6. Zmluvná pokuta

6.1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu Kupujúcemu vo výške 10,00 €, pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.


6.2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok z bodu 6.1. vystaví faktúru, s 5-dňovou splatnosťou na 10,00 € pokutu, ktorú odošle doporučene Kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.

 

6.3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, Predávajúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.


6.4. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 10,00 € v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP sú platné od 20. 3. 2021.

 

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

 

7.3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

7.4 Predávajúci a Kupujúci súhlasia s tým, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik kúpnej zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

Copyright 2021 - 2024 © obchod.arsmusica.sk